Veterinary university colleges and schools in all countries

Used to viewFlash Player 9 or higher.

Show all tags

Zhytomyr national agroekologichniy university Faculty of Veterinary Medicine

Вищий навчальний заклад заснований 1 вересня 1922 року. 27 серпня 2008 року Указом президента України Державному агроекологічного університету надано статус національного. Наш університет є центром науки, культури в регіоні, а також структурною ланкою системи безперервної екологічної освіти.
Універстет має 8 факультетів: агрономічний, економічний, технологічний, ветеринарної медицини, механізації сільського господарства, аграрного менеджменту, екологічний, лісового господарства.
До складу університету входять інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультативного забезпечення, навчально-дослідне господарство „Україна”, дослідне поле, ботанічний сад, навчальна ферма, навчально-науковий центр кінології та фелінології, інформаційний центр комп’ютерних технологій. Створена сучасна видавнича база.
Навчальний процес забезпечують 45 кафедр та біля 80 їх філій, у тому числі кафедри екологічного профілю: загальної екології, агроекології, моніторингу навколишнього природного середовища, економіки навколишнього середовища та екосоціології, екології лісу та меліорації, технічного сервісу та інженерної екології, охорони природних ресурсів.
Основні завдання:
підготовка спеціалістів-екологів високої професійної компетентності;
організація і проведення досліджень з екологічних проблем;
підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації екологічного профілю;
перепідготовка і післядипломне підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів;
трансформація в Європейську систему вищої освіти.
Історична довідка
Житомирського національного агроекологічнго університету  
1922 рік - На базі Ново-Чорторийської сільськогосподарської школи Новогорад-Волинського повіту створено Волинський агрономічний технікум. 1 вересня 1922 року Народний комісаріат освіти УРСР прийняв Тимчасовий стату про межові технікуми, згідно з яким названий технікум прирівнювася до вищого навчального закладу. Ця дата і є днем заснування академії.
1929 рік - Волинський агротехнікум переведено до міста Житомира і в результаті об'єднання з технікумом землевпорядкування було створено Волинський сільськогосподарський політехнікум.
1930 рік - Волинський сільськогосподарський політехнікум реорганізовано в Житомирський сільськогосподарський інститут технічних культур. Тоді ж у нього влився Сумський сільськогосподарський інститут буряківництва, а в 1937 році – Кам'янець-Подільський інститут технічних культур.
1935 рік - Житомирський сільськогосподарський інститут технічних культур Постановою раднаркому УРСР реорганізовано в Житомирський сільськогосподарський інститут.
1994 рік - Постановою Кабінету Міністрів №592 від 29.08.94 р. на базі Житомирського державного сільськогосподарського інституту створено Державну агроекологічну академію України (м.Житомир).
2001 рік - Розпорядженням Кабінету Міністрів №400-р від 30.08.2001 року на базі Державної агроекологічної академії України (м.Житомир) створено Державний агроекологічний університет (м.Житомир)
2008 рік - Указ Президента України № 769/2008 від 27 серпня 2008 року Про надання Державному агроекологічному університету статусу національного і надалі іменувати його - Житомирський національний агроекологічний університет.
Факультет ветеринарної медицини був створений у 1987 році. Декан факультету, доктор ветеринарних наук, професор, відмінник освіти України Калиновський Григорій Миколайович.
Факультет атестований за ІУ рівнем акредитації. Готує лікарів, бакалаврів та магістрів ветеринарної медицини зі спеціальності «Ветеринарна медицина» та спеціалізацій «Хвороби свиней», «Хвороби великої рогатої худоби», «Хвороби коней», «Хвороби дрібних тварин», «Лабораторна справа». Здійснюється підготовка аспірантів зі спеціальностей: ветеринарне акушерство; паразитологія та гельмінтологія; епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; фізіологія, морфологія та онкологія тварин. З 1987 до 2010 року підготовлено понад 1000 фахівців ветеринарної справи.
Навчально-клінічний корпус факультету знаходиться в мальовничому куточку Ботанічного саду. Має 20 лабораторій, устаткованих сучасним обладнанням, навчально-ветеринарну клініку, клініку великих тварин, музей ветеринарних препаратів, комп’ютерний клас, читальний зал.
На факультеті навчається близько 500 студентів. Виробнича практика проводиться в навчально-дослідному господарстві “Україна”, в господарствах районів області, на фермах Великої Британії, Німеччини і Данії.
Студенти факультету займаються науково-дослідною роботою в гуртках кафедр. Частина з них бере участь у дослідженнях за госпдоговірними тематиками.
Молоді спеціалісти працюють в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській та інших областях України.
Навчальну та науково-дослідну роботу проводять 36 викладачів та 22 співробітника. Серед них 5 докторів наук та 28 кандидатів наук.
На факультеті працюють кафедри:
анатомії та гістології; акушерства та хірургії; мікробіології, вірусології та епізоотології; внутрішніх хвороб тварин та фізіології; паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни.
Кафедра анатомії і гістології
Створена у січні 1990 року. Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук, професор Горальський Леонід Петрович, є автором та співавтором багатьох підручників та монографій, патентів на винаходи та корисні моделі. Основний напрямок наукової роботи кафедри – вивчення морфофункціональних змін в організмі тварин за інфекційній патології та впливу іонізуючого випромінення.
Кафедра забезпечує навчальний процес з наступних дисциплін: анатомія свійських тварин, морфологія сільськогосподарських тварин, цитологія, ембріологія та гістологія, патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарія; історія ветеринарної медицини.
Кафедра акушерства і хірургії
Створена в 1995 році. Кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор Калиновський Григорій Миколайович, співавтор підручників “Загальна ветеринарна хірургія”, “Частна ветеринарна хірургія”, “Болезни собак и кошек”,”Болезни молодняка сельскохозяйственных животных” та багатьох інших, автор та співавтор патентів на винаходи та корисні моделі. Основний напрямок наукової роботи кафедри – вивчення природної резистентності і відтворювальної здатності тварин та розробка методів їх корекції за умов тривалого впливу на організм іонізуючого випромінення.
В лабораторіях кафедри і на клініках студенти вивчають дисципліни хірургічного циклу; ветеринарне акушерство, гінекологію та біотехнологію розмноження тварин; ветеринарну анестезіологію: хвороби молочної залози; імунологію відтворення. На базі господарств Попільнянського району створені та активно працюють філії кафедри.
Кафедра мікробіології, вірусології та епізоотології
Створена в 1992 році. Керує кафедрою доктор ветеринарних наук, професор Галатюк Олександр Євстафійович, автор та співавтор багатьох монографій та підручників, патентів на винаходи та корисні моделі та понад 200 наукових праць. Наукова робота кафедри присвячена вивченню крайової епізоотології та розробці методів діагностики та боротьби з найбільш небезпечними хворобами тварин в Центрально-Північному регіоні України.
Кафедра здійснює підготовку фахівців з таких дисциплін: ветеринарна мікробіологія; ветеринарна вірусологія; епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; організація та економіка ветеринарної медицини; ветеринарна фармакологія та токсикологія; менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині; хвороби риб; хвороби бджіл.
На базі господарств Житомирської та Рівненської області створені філії кафедри, де студенти проходять практичне навчання та виконують наукові дослідження.
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та гігієни тварин
Організована в 1999 році на базі кафедри радіоекології, а у 2006 році реорганізована з кафедри ветеринарнор-санітарної експертизи та зоогігієни. Завідує кафедрою доктор ветеринарних наук, професор Довгій Ю.Ю., автор та співавтор багатьох монографій, патентів на винаходи та інших наукових праць. Наукова робота кафедри присвячена вивченню питань ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва в постчернобильський період, розробці методів діагностики та заходів боротьби з інвазійними захворюваннями тварин, профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на підвищення природної резистентності та продуктивності тварин.
Кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких дисциплін: біохімія з основами фізколоїдної хімії; зоогігієна; ветеринарна екологія; клінічна біохімія; ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продукції тваринництва; дозиметрія і радіометрія у ветеринарній медицині; паразитологія та інвазійні хвороби тварин.
Кафедра має філії для проведення практичних занять студентів та виконання наукових досліджень, що розташовані у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи м. Житомира та у господарствах області.
Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології
Створено в 1994 році та реорганізована у 2006 році. Кафедру очолює доктор ветеринарних наук, доцент Басоля Валентина Павлівна, автор багатьох наукових праць. Наукова робота кафедри присвячена вивченню проблем внутрішньої патології собак; довготривалого впливу підвищених доз радіації на показники природної резистентності та імунобіологічної реактивності сільськогосподарських тварин та пошуку засобів їх корекції.
Співробітники кафедри викладають студентам такі дисципліни: клінічна діагностика тварин, внутрішні хвороби тварин, фізіологія та патологічна фізіологія тварин, основи науково-дослідної роботи, професійна етика лікаря ветеринарної медицини.
Кафедра має філії для проведення навчання студентів та наукових досліджень у господарствах та установах тваринництва області.
Навчально-ветеринарна клініка
Створена у 1995 році. Клініку очолює Стахівський Олександр Васильович, лікар ветеринарної медицини. Робота клініки має за мету практичне навчання студентів з клінічних дисциплін та проведення наукових досліджень співробітників та студентів факультету. На базі клініки виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора ветеринарних наук.

НАША АДРЕСА
10008, м.Житомир, 
Старий бульвар,7
Ректор університету 37-49-31
Факс 22-14-02
Декан факультета
Ветеринарної медицини  33-39-50

http://www.academy.zt.ua/

Related Articles
 • Sumsky State Agrarian University Faculty of Veterinary Medicine
 • Odessa State Agrarian University Faculty of Veterinary Medicine
 • National agricultural university of Ukraine Veterinary Medicine Faculty Kie ...
 • Podolsk state agrarian-technical universityм
 • The Nizhniy Novgorod State Agricultural Academy Veterinary faculty

 • Home

  News Calendar

  «    June 2018    »
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   

  Popular Articles